altstudio logo

Kluczowe wskaźniki efektywności KPI - dlaczego są tak ważne?

KPI (Key Performance Indicators) to wskaźniki, które służą do mierzenia wyników działań w przedsiębiorstwach. Służą one do identyfikacji problemów, określania celów i monitorowania postępów w konkretnych obszarach. KPI pomagają przedsiębiorstwom w zidentyfikowaniu najważniejszych czynników wpływających na wyniki i wdrożeniu działań, które przyniosą lepsze efekty. Stosowanie KPI pozwala na szybszą identyfikację obszarów, w których niezbędna jest poprawa, a także pomaga w przeprowadzaniu przeglądu dotychczasowych wyników i wprowadzaniu poprawek. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać najlepsze wyniki, korzystając z KPI, by lepiej zrozumieć, jaki jest stan poszczególnych obszarów firmy.
Kluczowe wskaźniki efektywności KPI - dlaczego są tak ważne?

 

Dlaczego wskaźniki KPI są ważne?

Wskaźniki KPI są ważne, ponieważ pozwalają przedsiębiorstwom na definiowanie, mierzenie i monitorowanie postępów w konkretnych obszarach. Pozwalają firmom na określenie, jak skutecznie osiągają one określone cele biznesowe i wskaźniki wyniku. Umożliwiają też porównywanie swoich wyników z wynikami innych organizacji w celu nauczenia się i przygotowania strategii, która przyniesie konkurencyjne przewagi. Wykorzystanie wskaźników KPI pozwala na ocenę skuteczności funkcjonowania firmy i określenie, czy wprowadzone przez organizację zmiany są korzystne dla jej wyników finansowych i wizerunku. Co więcej, umożliwia też przedsiębiorstwom dostosowywanie się do nowych trendów, poprawianie jakości oferowanych produktów i usług oraz optymalizację zasobów i procesów.

Jakie są rodzaje wskaźników KPI?

 1. Wskaźniki wyników: Tekstowe i wizualne wskaźniki wyników przyczyniają się do wczesnego wykrywania zmian w tendencjach sprzedażowych, zysków, marży, poziomu rentowności i innych ważnych wskaźników.
 2. Wskaźniki ciągłości dostaw: Wykonywane działania mają za zadanie zapewnienie dostępności produktów i usług w wymaganych ilościach, co oznacza optymalne gospodarowanie zasobami oraz plany reagowania na potencjalne przeszkody.
 3. Wskaźniki cykli życia produktu: Wskaźniki cyklu życia odzwierciedlają zmiany zachodzące w czasie od momentu wprowadzenia produktu na rynek do jego wycofania. Są szczególnie istotne we wskaźnikach dotyczących punktu przeglądu oraz przychodów ze sprzedaży.
 4. Wskaźniki odsetek: Wskaźniki odsetek, to wskaźniki wykorzystywane w celu mierzenia wzrostu w proporcji do wcześniej zdefiniowanego poziomu. Aspekty, takie jak wzrost zamówień, wielkości e-commerce lub konwersji mogą być wykorzystywane jako podstawy do porównań z wcześniejszymi poziomami.
 5. Wskaźniki satysfakcji klienta: Przekonanie i utrzymanie lojalnych klientów jest istotnym aspektem prowadzenia przedsiębiorstwa, dlatego wskaźniki satysfakcji są bardzo ważne w pomiarze wydajności. Wskaźniki te mogą być oparte na ankietach dotyczących doświadczeń klientów, badaniu jakości świadczonych usług oraz nastroju konsumentów.
 6. Wskaźniki inwestycyjne: Wskaźniki te mają zastosowanie w określaniu trendów w wydatkach inwestycyjnych. Mogą być zastosowane do pomiaru inwestycji w danym segmencie lub lokalizacji. Umożliwiają porównywanie wartości inwestycji w obecnym okresie aktualizacji do wcześniejszych okresów.
 7. Wskaźniki wiodące: Wykorzystuje się je do predykcji w przyszłych wynikach. Te wskaźniki są połączeniem danych historycznych i danych aktualnych, które pomagają przewidzieć czas, w jakim nastąpi zmiana w wynikach działania przedsiębiorstwa.
Kluczowe wskaźniki efektywności KPI - dlaczego są tak ważne?

Jak wybrać właściwe wskaźniki KPI?

 1. Najpierw należy określić cele biznesowe. To da firmy jasny obraz jakich wskaźników szukają i dlaczego.
 2. Załóżmy, że zdecydowano się już na wybór odpowiednich celów. Teraz należy zidentyfikować istotne czynniki, które wpływają na wyniki.
 3. Następnie należy przetestować nasze wskaźniki w celu ustalenia, czy zgadzają się z naszymi celami biznesowymi. Przy użyciu odpowiedniej technologii można ocenić ich skuteczność.
 4. Na koniec należy upewnić się, że wskaźnikiłatwe do zmierzenia, czytelne i wystarczająco pogłębione, aby zapewnić głęboki wgląd.

 

Jak mierzyć wskaźniki KPI?

Wskaźniki KPI należy zmierzyć zbierając dane z wielu źródeł, takich jak systemy informatyczne, raporty, dane stron trzecich, badania i ankiety. Dane te należy potem analizować aby określić wartości wskaźników KPI. Wskaźniki KPI powinny być monitorowane regularnie, aby mieć dostęp do aktualnych danych.

Kluczowe wskaźniki efektywności KPI - dlaczego są tak ważne?

 

Co to jest metoda SMART

Metoda SMART to technika pomocna w planowaniu i osiąganiu celów. Często stosowana w biznesie i w szkolnych programach rozwoju osobistego, polega ona na konstruowaniu celów opisanych jako: sprecyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i ustalony w czasie. Słowo SMART jest skrótem od sześciu kryteriów używanych w planowaniu celów:

S – Specific - sprecyzowany
M – Measurable - mierzalny
A – Achievable - osiągalny
R – Relevant - istotny
T – Time-bound - ustalony w czasie

Zastosowanie metody SMART w mierzeniu KPI

Metoda SMART może być używana do określenia celów i mierzenia KPI, ponieważ pomaga precyzyjnie określić, co chcemy osiągnąć i jak będą mierzone postępy. KPI są często tworzone przy użyciu metody SMART. Przykładem KPI, które mogą wykorzystywać metodę SMART, są m.in. wskaźnik rentowności, wskaźnik szybkości realizacji zamówień, wskaźnik jakości produktów lub usług, wskaźnik lojalności klientów itp. Każdy KPI powinien być określony przy użyciu Metody SMART, aby był określony i mierzalny w danym czasie. Na przykład wskaźnik jakości może zostać zdefiniowany jako „zwiększenie poziomu jakości produktu lub usługi o 10% w ciągu 6 miesięcy”.

Kluczowe wskaźniki efektywności KPI - dlaczego są tak ważne?

Przykłady KPI w marketingu:

 1. Średnia wartość koszyka.
 2. Współczynnik konwersji.
 3. Liczba nowych użytkowników w porównaniu z poprzednim miesiącem.
 4. Średni czas spędzony na stronie.
 5. Liczba unikalnych odwiedzających i liczba nowych odwiedzających.
 6. Współczynnik otwarć wiadomości e-mail.
 7. Średnia wielkość dostarczonej grupy docelowej.
 8. Współczynnik retencji.
 9. Liczba kliknięć w witrynie internetowej.
 10. Średnia wartość ruchu organicznego przychodzącego.

 

Przykłady KPI w finansach

 1. Rentowność firmy: procentowa wartość zysku netto do przychodów – wskazuje, czy inwestycje są opłacalne i czy firma osiąga zakładane cele finansowe.
 2. Średni czas zwrotu na inwestycje: pokazuje, jak długo musi inwestować inwestor, aby zwrócić utracone środki i zacząć zarabiać.
 3. Stopień zadłużenia: procentowa wartość długu i zobowiązań finansowych w stosunku do zasobów firmy.
 4. Średni koszt pozyskania klienta: wskazuje, ile kosztuje pozyskanie nowego klienta i może pomóc ocenić skuteczność programów marketingowych.
 5. Cash flow netto: wartość netto gotówki i innych środków pieniężnych przepływających w i z firmy w danym okresie.
 6. Przepływy z zysków: suma dziennego zysku i straconych dochodów dla określonej pozycji na rynku.
 7. ROI (zwrot z inwestycji): procentowa wartość całkowitego zwrotu na inwestycję po upływie określonego okresu.
 8. Wynik działalności operacyjnej: pokazuje, ile zarabia firma z podstawowej działalności biznesowej.
Kluczowe wskaźniki efektywności KPI - dlaczego są tak ważne?

Przykłady KPI w sprzedaży

1. Średni przychód na klienta (ARPU)
2. Udział w rynku
3. Średni czas sprzedaży
4. Średnia wartość koszyka zakupów
5. Procent zamówień z upsellami i cross-sellem
6. Średni koszt pozyskania klienta (CAC)
7. Średni czas zwrotu z inwestycji (ROI)
8. Procent zakończonych zamówień
9. Procent nowych klientów
10. Przyrost wskaźnika lojalności

Przykłady KPI dla stron online

 1. Średni czas trwania wizyty.
 2. Stosunek odsłon do konwersji.
 3. Średnia liczba stron przeglądanych na sesję.
 4. Odsetek stron obejrzanych do stron głównych.
 5. Średni czas spędzony na stronie.
 6. Stosunek stron odwiedzanych do pobrań.
 7. Średnia liczba kliknięć w linki.
 8. Odsetek trwałych wizyt (czas trwania wizyty).
 9. Stosunek wejść do końca sesji.
 10. Stosunek liczby nowych i powracających odwiedzających.
Kluczowe wskaźniki efektywności KPI - dlaczego są tak ważne?

Przykłady KPI dla obsługi klienta to:

1. Wskaźnik zadowolenia klienta (CSAT)
2. Czas odpowiedzi obsługi klienta
3. Liczba rozwiązywanych problemów w danym czasie
4. Wskaźnik przypominania o realizacji zadań
5. Wskaźnik obowiązków wykonanych do terminu
6. Wskaźnik wytrzymałości czasu reakcji
7. Wskaźnik obrotu
8. Liczba odzyskanych klientów
9. Liczba klientów polecających naszą usługę
10. Zadowolenie klientów z usługi

Podsumowanie

KPI (Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki wydajności, które służą do mierzenia postępów w przedsiębiorstwie w kontekście obranego celu. Dzięki nim możemy bez trudu monitorować wyniki i identyfikować niskie punkty, nawet jeżeli są one oddalone daleko poza organizacją. Stosowanie KPI daje łatwy sposób analizowania rezultatów, a także umożliwia lepszą współpracę w zakresie zarządzania strategicznym i długoterminowym sukcesem. Można je skutecznie stosować do mierzenia wszystkiego, począwszy od sprzedaży i kosztów, cykl życia produktu, usług, poziomu obsługi klientów, wsparcia społecznego i innych wskaźników istotnych dla firmy. KPI są użyteczne dla wszystkich stanowisk od kierowników i menedżerów po pracowników - do celów monitorowania i poprawy wyników. Pisanie KPI pozwala zespołom wizualnie wykazać swoją wydajność, a także napomina ich do działań naprawczych i doskonalenia nisko punktów. Utrzymywanie wyższych wskaźników wydajności jest kluczem do osiągania celów biznesowych i rozwoju wiarygodności firmy.